سوال – آیا شیخ بوعلی سینا منکر برزخ بوده است ؟


ایشان با استدلال به اینکه محسوسات جزئی هستند ، و قوام جزئی به ماده است ، خیال و قوه متخیله را مانند محسوساتی که به به حواس مادی درک می شوند ، می داند؛ لیکن مرحوم آخوند ملا صدرا آنها را مجرد از ماده ، ولی واجد آثار ماده می داند .
بوعلی راجع به معاد و خصوصیات قیامت نیز می گوید : برهان از اثبات آنها قاصر است ؛ ولی چون صادق مصدق گفته ، و صدق او نیز با برهان ثابت شده ، لذا باید پذیرفت .

 

 

منبع: ۶۶۵ پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره؛ نشر نهاوندی؛ مؤلف: محمدحسین رخ‌شاد