… پاک نمودن و تصحیح نیّت در وعظ [سخنرانی و پند] سخت‌تر است از تصحیح نیّت عبادات، از جهاتی که روشن‌ترین آن جهات این است که: موعظه، موافق با حبّ جاه و شخصیّت است؛ و پند و موعظه غالباً جز در میان مردم به طور آشکار انجام نمی‌شود.

منبع: کتاب به سوی دوست،  ص ۱۹۶