هر نفَسی که برای خدا بکشی، سود است؛ و هر نفسی که برای غیر او بکشی، عین زیان است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۹