هر چه بیشتر در منجلاب مصیبت‌ها صابر باشی، به همان اندازه [خداوند] بیشتر، از خودش به تو می‌دهد و با خود بودن را به تو ارزانی می‌دارد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۷