مهم‌ترین وظیفه‌ی ما در این عالم، قلعه‌بانی دل است. هنر ما این است که یک قلعه‌بان ماهری باشیم؛ یعنی سر قلعه‌ی این دل بنشینیم و جز دوست، کس دیگری را راه ندهیم.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۶