ثقلین
TasvirShakhesTabrizi

خروج از سلطه‌ی شیطان

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

انسان به دلخواه به سوی چیزی نمی‌رود مگر به خاطر خیر و سعادتی که در آن برای خودش می‌بیند، چه در دنیا چنانکه غالب عوام ...

TasvirShakhesTabrizi

مشاهدات توحیدی

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

بنده وقتی همه‌ی مالکیّت و صاحب اختیاری را برای خداوند دید، برای خودش و دیگران مالکیّتی نمی‌بیند.و هنگامی که دید خداوند، پروردگار و ربّ مطلق ...

TasvirShakhesTabrizi

از آثار انکشاف توحید کامل

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

از جمله لازمه‌های این توحید ]علمی و عملی و حالی[، آن است که کسی جز خداوند متعال را زیان‌رسان و سودمند نبیند؛ بلکه در عالم ...

TasvirShakhesTabrizi

حریم توحید پروردگار

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

توحید پروردگار متعال در ربوبیّت، از جهت علم و اعتقاد، به سختی به دست می‌آید و از جهت حال درونی و عمل انسان، دست یافتن ...

TasvirShakhesTabrizi

چگونگی موجودات در عوالم مختلفه

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

آنچه که اهل تحقیق می‌گویند این است که:هر چه در این جهان ما-عالم حسّ- از جواهر و اعراض موجود است، برای آن در عالم مثال، ...

TasvirShakhesTabrizi

تفاوت حمد حقیقی و زبانی

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

هر کس تمام خوبی‌ها را از خداوند دید، در کسی جز او طمع نمی‌کند و از تاریکی‌های ریاء و خودنمائی بلکه نفاق و دیگر اخلاق ...

TasvirShakhesTabrizi

آثار بسم الله حقیقی

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

کسی که به حقیت تمسیه ]بسم الله گفتن[ رسیده باشد، به مقام عبودیّتی که حقیقتش ربوبیّت است، دسته یافته است و آن، نشانه و مظهر ...

TasvirShakhesTabrizi

خطورات خیر و شرّ

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

خطورات بر دو گونه‌اند: یک قسم انسان را به شرّ و بدی فرا می‌خواند و آن چیزی است که ضررش بیشتر از خیرش است. و ...

TasvirShakhesTabrizi

آثار فرشته و شیطان

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

فرشته مخلوقی است که خداوند متعال او را برای رساندن خیر (مانند علم و کشف حقیقت و بشارت به خوبی) خلق کرده است.و شیاطن، مخلوقی ...

TasvirShakhesTabrizi

فنای قدرت انسان، در قدرت خداوند

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

انسان عارف، یقین دارد که هیچ موجود ممکنی وجود پیدا نمی‌کند مگر این‌که سبب و علّتی دارد. و این علّت‌ها سلسله‌وار وجود دارند تا این‌که ...

TasvirShakhesTabrizi

فنای اراده‌ی بنده، در اراده‌ی خداوند

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

اگر بنده، عنایت خدا را شناخت و عاقل هم بود، هرگز اراده و خواسته‌ای بر خلاف اراده و خواسته‌ی خدا نخواهد داشت؛ زیرا شناخت عنایت ...

TasvirShakhesTabrizi

منشأ افعال انسان

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

مراد از خواطر، فکر و ذکری است که یا به تازگی و یا با یادآوری بر قلب عارض می‌شود. و از آن، شوق و نفرت ...

TasvirShakhesTabrizi

ایجاد خواطر در قلب انسان

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

همه‌ی حرکات و سکنات انسان که از روی انتخاب و اختیار او انجام می‌گیرد، ناشی از تصمیم، اراده، محبّت، نفرت، و تصوّرش از خوشبختی و ...

TasvirShakhesTabrizi

عالم مثال: جهانی وسیع

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

علام رؤیا، از عالم مثال است؛ هر چه در عالم رؤیا دیده می‌شود از زمین و آسمان و جمادات و نباتات بلکه صورت‌هایی که در ...

صفحه 20 از 21« بعدی...10...1718192021