ثقلین
TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-20-ThaqalainSite

شهرت فتوا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر در ميان مردم فتواى مرجع تقليد مشهور و رايج باشد، آيا مى توان به آن عمل كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-19-ThaqalainSite

انتخاب مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا شخص مى تواند بدون تحقيق، مرجع تقليد خود را انتخاب كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-18-ThaqalainSite

مسائل مستحدثه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

با پيشرفت علم، ممكن است مسائلى مانند بازاريابى شبكه اى پيش بيايد كه در منابع اسلامى ذكرى از آن به ميان نيامده باشد، در اين صورت ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-17-ThaqalainSite

معیار تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

در چه صورت، تقليد از يك مرجع تحقق مى يابد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-16-ThaqalainSite

دفاتر مراجع تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا شنيدن مسئله از طريق تلفنى كه منسوب به مرجع تقليد است، براى مكلف حجيت دارد و آيا مى تواند آن را براى مردم به عنوان ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-15-ThaqalainSite

راه هاى دستیابى فتوا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

راه به دست آوردن فتواى مرجع تقليد چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-14-ThaqalainSite

تقلید مجتهد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا يك مجتهد، مى تواند از مجتهدى كه نسبت به او اعلم است، تقليد كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-13-ThaqalainSite

تقلید و مقررات دولت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا در نظام جمهورى اسلامى، مخالفت با قوانين و مقررات دولت ـ كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيده ـ، جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-12-ThaqalainSite

انتخابات و رأى مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر مرجع تقليد نسبت به دادن رأى به يك شخص خاص اظهار تمايل كند، آيا مقلد مى تواند بر خلاف آن عمل نمايد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-11-ThaqalainSite

تقلید و اعتقادات

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

من تا به حال در مسائل اعتقادى از شخصى تقليد نكرده ام، وظيفه من چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-10-ThaqalainSite

ضروریات دین

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا تقليد در احكام ضرورى دين جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-09-ThaqalainSite

وجوب تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا تقليد از مجتهد بر هر كسى حتى تحصيل كرده ها واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-08-ThaqalainSite

یادگیرى احکام

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا كسى كه در آموختن احكام دينى مورد نياز خود كوتاهى مى كند، گناه كار است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-07-ThaqalainSite

تحقیق در اصول دین

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

مراد از تقليدى نبودن اصول دين چيست و چگونه مى توان با تحقيق به اين اصول رسيد؟ ...

صفحه 5 از 6« بعدی...23456