ثقلین
TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-47-ThaqalainSite

اعمال بى تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اعمالى كه انسان بدون تقليد انجام داده، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-04-ThaqalainSite

مرجع تقلید سوم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

از مجتهدى تقليد مى كردم، سپس بعد از مدتى از دنيا رفت و به مجتهد زنده رجوع كردم و با اجازه او در بعضى مسائل بر ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-46-ThaqalainSite

اعلمیت مجتهد میت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

مرجع تقليدم از دنيا رفته و او را از مجتهدان زنده اعلم مى دانم، آيا مى توانم بر تقليد او باقى بمانم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-45-ThaqalainSite

اعلمیت مجتهد زنده

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

از مجتهدى كه از دنيا رفته، تقليد مى كردم؛ اكنون مجتهد زنده را اعلم از او مى دانم، آيا مى توانم بر تقليد وى باقى بمانم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-44-ThaqalainSite

بقا بر تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر مجتهد ميت با مجتهد زنده، در علم و تقوا مساوى باشند، حكم بقا بر تقليد ميت چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-43-ThaqalainSite

تقلید از امام خمینى رحمه الله

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

بنده سيزده سال داشتم كه از امام خمينى تقليد كردم؛ آيا اكنون مى توانم به تقليد او باقى بمانم يا خير؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-42-ThaqalainSite

تقلید از مجتهد میت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

براى كسى كه تازه مى خواهد تقليد كند آيا مى تواند از مرجعى كه در قيد حيات نيست تقليد كند؟ اگر نتواند از ميان مراجع زنده اعلم ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-41-ThaqalainSite

مرجعیت زن

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا شخص مى تواند از زن مجتهد تقليد كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-56-ThaqalainSite

رجوع به زنده

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

در مسائلى كه شخص به فتواى مجتهد ميت باقى مانده است، آيا مى تواند دوباره به فتواى مرجع تقليد زنده باز گردد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-40-ThaqalainSite

نداشتن رساله

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر مرجع تقليد رساله نداشت، آيا تقليد از او جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-39-ThaqalainSite

تداوم شرایط مرجعیت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر شخصى نسبت به مرجع تقليد خود، دچار شك شود، چه بايد بكند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-38-ThaqalainSite

اظهار نظر غیر مجتهد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا غير مجتهد، مى تواند در احكام و مسائل شرعى نظر و فتوا بدهد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-37-ThaqalainSite

ملیت مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر ـ كه دسترسى به آنان امكان ندارد ـ جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-36-ThaqalainSite

شک در عدالت مجتهد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا از مجتهدى كه در عدالتش شك داريم، جايز است تقليد كنيم؟ ...

صفحه 3 از 612345...قبلی »