ثقلین
TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-61-ThaqalainSite

تفاوت احتیاط واجب و احتیاط مستحب

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

تفاوت احتياط واجب و احتياط مستحب را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-60-ThaqalainSite

احتیاط مستحب

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

احتياط مستحب را توضيح دهيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-59-ThaqalainSite

احتیاط واجب

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اصطلاح «احتياط واجب» را توضيح دهيد؟ وظيفه مقلد در اين رابطه چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-10-ThaqalainSite

ضروریات دین

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

ضروريات دين چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-58-ThaqalainSite

اهل خبره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اهل خبره به چه كسانى گفته مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-57-ThaqalainSite

حکم اعمال گذشته

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

در جايى كه عدول از يك مجتهد ـ كه بر اساس موازين شرعى وظيفه شخص تقليد از او بوده ـ به مجتهد اعلم صورت گرفته، ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-55-ThaqalainSite

رجوع به میت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

بعد از آنكه از مجتهد ميت به مجتهد زنده، رجوع و به فتوايش عمل كردم؛ آيا مى توانم دوباره به او باز گردم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-54-ThaqalainSite

رجوع به اعلم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

از يكى از مراجع زنده تقليد مى كنم، اكنون تشخيص داده ام ديگرى اعلم است، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-53-ThaqalainSite

رجوع به مجتهد مساوى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا عدول از مرجع تقليد زنده به مرجع مساوى با او، جايز است؟ به طور مثال آيا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مى توان به ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-52-ThaqalainSite

تبعیض در تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا تبعيض در تقليد جايز است؟ آيا جايز است در يك مسئله، به رساله چندين مجتهد رجوع نموده و يكى از آنها را انتخاب كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-51-ThaqalainSite

انتخاب مجدد مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

كسى كه ابتدا بدون تحقيق از يك مجتهد تقليد كرده، آيا اكنون مى تواند به مرجع ديگرى مراجعه كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-50-ThaqalainSite

تغییر مرجع تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

ابتدا مجتهدى را براى تقليد انتخاب كردم و بعد بدون تحقيق، از ايشان عدول نمودم، آيا تقليد من درست است؟ به طور كلى آيا تغيير ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-49-ThaqalainSite

عقل و فتوا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا شخص مى تواند بدون تقليد، بر اساس عقل و درايت خود، به تكليف شرعى عمل كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-48-ThaqalainSite

عمل به احتیاط

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا انسان مى تواند بدون انتخاب مرجع تقليد، در مسائل به احتياط عمل كند؟ ...

صفحه 2 از 612345...قبلی »