ثقلین
TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-57-ThaqalainSite

نگاه به پسر بچه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

حکم نگاه زن به بدن پسر بچه ممیز (به جز عورت او) چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-58-ThaqalainSite

نگاه به زن کهنسال

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا نگاه کردن به مو، گردن و دست‌هاى زن کهنسال جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-56-ThaqalainSite

نگاه به غیرمسلمان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا نگاه کردن به زن غیرمسلمان که پوششى ندارد، جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-55-ThaqalainSite

نگاه به مسلمانان خارجى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

حکم نگاه کردن به زنان مسلمان که در کشورهاى خارجى فاقد حجاب و پوشش اسلامى‌اند، چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-54-ThaqalainSite

نگاه به زنان اهل تسنن

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا نگاه به مو و بدن زنان اهل تسنن جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-53-ThaqalainSite

نگاه به روستایى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

در بعضى از مناطق ایران، زنان روستانشینى هستند که نوعاً خود را نمى‌پوشانند؛ آیا مى‌توان بدون قصد لذت به آنها نگاه کرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-52-ThaqalainSite

نگاه به بدحجاب

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

نگاه کردن به موهاى زنان بدحجاب - که هیچ گونه امر و نهى در آنان تأثیر ندارد - چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-51-ThaqalainSite

نگاه به همجنس

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

نگاه مرد به بدن مرد و زن به بدن زن، تا چه حدودى جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-50-ThaqalainSite

نگاه به محرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

زن و مرد محرم تا چه اندازه مى‌توانند به بدن یکدیگر نگاه کنند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-49-ThaqalainSite

نگاه به فامیل

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

نگاه به زنان نامحرم - به ویژه فامیل و آشنا - بدون قصد لذت و تنها از روى علاقه و محبت (مثلاً به چشم خواهرى) ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-48-ThaqalainSite

نگاه ناخودآگاه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

با توجه به اینکه کلاس‌هاى دانشجویان دختر و پسر با هم برگزار مى‌شود، طبعاً ناخودآگاه چشم انسان به دختران نامحرم مى‌افتد؛ حکم آن در صورتى ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-47-ThaqalainSite

نگاه به نامزد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا نگاه به بدن نامزد خود که هنوز نامحرم است - ولى محرم شدن قطعى است - جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-46-ThaqalainSite

نگاه‌ هاى خیابانى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

شخصى قصد ازدواج دارد؛ آیا مى‌تواند بدون قصد لذت به چهره و موهاى خانم‌ها (مثلاً در خیابان) نگاه کند تا کسى را بپسندد و بعد ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-45-ThaqalainSite

نگاه خواستگارى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

در چه صورت مى‌توانم به چهره، گردن و موهاى دخترى که قصد ازدواج با او را دارم، نگاه کنم؟ ...

صفحه 10 از 14« بعدی...89101112...قبلی »