ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-108-ThaqalainSite

احتمال ضرر غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا انسان مى تواند به صرف احتمال ضرر داشتن آب براى بدنش، تيمم كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-138-ThaqalainSite

ضرر غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه مى داند آب برايش ضرر دارد، چنانچه وضو يا غسل انجام دهد، آيا وضو و غسلش صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-182-ThaqalainSite

تیمم و غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر وقت براى غسل و نماز باقى است، آيا مى توان تيمم كرد؟ در اين صورت آيا تيممش صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-181-ThaqalainSite

تیمم و وسعت وقت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

شخص با حالت احتلام از خواب بيدار مى شود و به خيال اين كه وقت تنگ است، تيمم مى كند و نماز مى خواند، بعد متوجه مى شود وقت ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-180-ThaqalainSite

شک وقت تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه شك دارد اگر غسل كند، وقت براى نماز او مى ماند يا نه؛ تكليفش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-179-ThaqalainSite

گرد و غبار تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا لازم است محل تيمم گرد و غبار هم داشته باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-178-ThaqalainSite

تیمم بر آجر

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا تيمّم بر آجر صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-177-ThaqalainSite

تیمم بر خاک نمناک

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

تيمم بر خاك نمناك و خيس چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-176-ThaqalainSite

تیمم بر گچ دیوار

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا تيمم بر گچ پخته (مثل گچ روى ديوار) صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-175-ThaqalainSite

تیمم بر چوب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا تيمم بر چوب و تخته صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-174-ThaqalainSite

تیمم بر روى انواع سنگ مرمر

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

حكم تيمم بر روى انواع سنگ مرمر چگونه است؟ آيا با وجود خاك، تيمم بر آنها در حال اختيار صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-173-ThaqalainSite

وجوب تیمم بدل از وضو بعد از تیمم بدل از غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا بعد از تيمم بدل از غسل، تيمم بدل از وضو نيز لازم است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-172-ThaqalainSite

تیمم بدل از غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا فرقى بين تيمّم بدل از وضو و غسل است؟ كيفيت هر دو را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-171-ThaqalainSite

موانع تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا براى تيمم نيز بايد موانع وضو برطرف شود؟ ...

صفحه 4 از 17« بعدی...23456...10...قبلی »