ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-112-ThaqalainSite

غسل چند منظوره

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا كسى كه چند غسل بر ذمه او هست، مى تواند به نيت همه يك غسل انجام دهد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-111-ThaqalainSite

غسل مافى الذمه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

منظور از غسل «مافى الذمه» چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-110-ThaqalainSite

شک در انجام غسل جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

به قصد غسل جنابت به حمام رفتم؛ ولى وقتى كه بيرون آمدم شك كردم غسل را انجام داده ام يا نه، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-109-ThaqalainSite

شک در غسل پس از نماز

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه جنب بوده، اگر بعد از نمازى كه خوانده، شك كند غسل كرده يا نه، تكليفش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-108-ThaqalainSite

شک در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر كسى بعد از غسل، شك كند كه غسل را درست به جا آورده يا نه، تكليفش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-107-ThaqalainSite

فراموشى غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر پس از غسل، شخص بفهمد جايى از بدن را نشسته، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-106-ThaqalainSite

وقت انجام غسل جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مى شود غسل جنابت را قبل از وقت نماز انجام داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-105-ThaqalainSite

مدت زمانی که با غسل جنابت می توان نماز خواند

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

با غسل جنابت تا چه زمانى مى توان نماز خواند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-104-ThaqalainSite

زمان غسل جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا غسل جنابت، فورى بر انسان واجب مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-103-ThaqalainSite

غسل رو به قبله

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در حال غسل، بايد رو به قبله باشيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-102-ThaqalainSite

کمک در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا زن و شوهر و محارم مى توانند يكديگر را در انجام غسل يارى دهند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-101-ThaqalainSite

موالات در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در غسل پى در پى شستن لازم است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-100-ThaqalainSite

نجاست بدن در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

يك قسمت از بدنم نجس بود و فراموش كردم آن را تطهير كنم، آيا با انجام غسل (زير دوش حمام)، نجاست نيز از بين رفته ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-099-ThaqalainSite

شرایط غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا انجام غسل هم شرايطى دارد؟ ...

صفحه 4 از 11« بعدی...23456...10...قبلی »