ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-034-ThaqalainSite

طهارت اعضا

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

در وضو اگر كف پاى انسان نجس باشد (ولى جاى مسح نجس نباشد) و مسح كند؛ آيا وضو صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-033-ThaqalainSite

شرایط وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

شرايط وضو چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-032-ThaqalainSite

لاک ناخن پا

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا بانوان مى توانند همه انگشتان پاى خود را لاك بزنند و در هنگام وضو تنها يك انگشت كوچك پا را براى مسح بدون لاك نزده، ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-031-ThaqalainSite

آب چکیده روی پا و مسح آن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر هنگام مسح، رطوبتى از صورت به كف دست يا روى پا بچكد، آيا مسح صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-030-ThaqalainSite

آب خارج از آب وضو در اثنای وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در اثناى وضو، آبى خارج از آب وضو به دست و صورت بريزد؛ آيا وضو باطل است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-029-ThaqalainSite

آب خارج وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود؛ آيا وضو باطل مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-028-ThaqalainSite

شیر آب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

بستن شير آب در حال وضو چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-027-ThaqalainSite

تکرار مسح

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در وضو، مى توان مسح پا را دوبار پشت سر هم (بعد از خشك كردن آن) تكرار كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-026-ThaqalainSite

شک در مسح پا

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر بعد از وضو شك كند كه پاها را مسح كرده يا نه، چه تكليفى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-025-ThaqalainSite

مسح بر جوراب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مسح بر روى جوراب نازك صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-024-ThaqalainSite

مسح پا و انگشتان

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در مسح پا سر انگشتان پا مسح نشود و كمى از بالاتر كشيده شود، آيا اين وضو صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-023-ThaqalainSite

محل دقیق مسح پا

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا لازم است مسح پا بر روى شصت پا انجام گيرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-022-ThaqalainSite

تکان خوردن هنگام مسح

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در هنگام مسح، اگر سر يا پا تكان بخورد، وضو باطل مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-021-ThaqalainSite

مسح پا

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

مقدار مسح پا از درازا چقدر است؟ ...

صفحه 4 از 6« بعدی...23456