ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-047-ThaqalainSite

شک در صحت وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در بين نماز در صحّت وضو شك كنيم، وظيفه مان چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-003-ThaqalainSite

شک در باطل شدن وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه شك دارد وضويش باطل شده است يا نه، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-046-ThaqalainSite

شک در وضو بعد از نماز

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه بعد از نماز شك مى كند كه قبل از نماز وضو گرفته يا نه، چه تكليفى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-045-ThaqalainSite

شک در وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه، آيا بايد براى نماز وضو بگيرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-044-ThaqalainSite

وضوی قبل از اذان

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا قبل از اذان، مى توان براى نماز وضو گرفت؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-043-ThaqalainSite

زمان وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

با يك وضو تا چه زمانى مى توان نماز خواند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-042-ThaqalainSite

وضو در ایام عادت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا وضو گرفتن در ايام عادت صحيح است و همان ارزش وضوى در زمان عادى را دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-041-ThaqalainSite

وضو در حال تقیه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در صورت مجبور بودن مى توان به روش اهل سنت وضو گرفت و تكليف چنين نمازهايى چه مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-040-ThaqalainSite

خشک بودن اعضای وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا خشك بودن اعضاى وضو، قبل از وضو لازم است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-039-ThaqalainSite

وضو در دانشگاه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا جايز است در دانشگاه وضو بگيريم و بيرون از دانشگاه با آن نماز بخوانيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-038-ThaqalainSite

کفش هم اتاقى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر كفش هم اتاقى خود را بدون رضايت او بپوشد و با آن وضو بگيرد؛ چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-037-ThaqalainSite

خانه غیر مخمس

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

وضو گرفتن در خانه اى كه صاحب آن خمس نمى دهد، چگونه است؟ آيا اين وضو صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-036-ThaqalainSite

فراموشی برای تطهیر اعضای وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

يكى از اعضاى وضو نجس بود، تطهير آن را فراموش كردم و وضو گرفتم، تكليف چيست؟ آيا وضو صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-035-ThaqalainSite

نجس شدن عضوی از وضو قبل از تمام شدن آن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر عضوى از اعضاى وضو بعد از شستن آن و پيش از تمام شدن وضو نجس شود، تكليف چيست؟ ...

صفحه 3 از 612345...قبلی »