ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-126-ThaqalainSite

غسل جنابت مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا غسل جنابت مستحبى نيز داريم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-125-ThaqalainSite

غسل بدون جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا بدون جنابت، انجام دادن غسل جنابت صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-124-ThaqalainSite

وضوی خانمى که از حیض پاک شده و مى خواهد نماز بخواند

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

خانمى كه از حيض پاك شده و مى خواهد نماز بخواند؛ آيا پيش از غسل وضو بگيرد يا بعد از آن؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-123-ThaqalainSite

غسل حیض

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مى توان غسل جنابت را در حال حيض انجام داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-122-ThaqalainSite

غسل جمعه و فرد حائض

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا كسى كه حائض است، مى تواند غسل جمعه به جا آورد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-121-ThaqalainSite

انجام غسل جمعه در ایام هفته

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا جايز است قضاى غسل جمعه را وسط هفته انجام داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-120-ThaqalainSite

غسل جمعه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

وقت غسل جمعه تا چه زمانى است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-119-ThaqalainSite

خارج شدن بول در اثناى غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در اثناى غسل جنابت، حدث اصغر (بول، باد معده و...) خارج شود، آيا غسل صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-118-ThaqalainSite

خارج شدن بول پس از غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا بعد از غسل، خارج شدن بول و باد معده آن را باطل مى كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-117-ThaqalainSite

مبطلات غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

در صورتى كه قبل از غسل جنابت، يكى از مبطلات وضو از انسان سر زند، آيا بايد بعد از غسل، وضو نيز بگيرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-116-ThaqalainSite

موانع غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر پس از غسل بفهمد، مانعى در بدنش مثل لاك وجود داشته، وضعيت نمازش چه مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-115-ThaqalainSite

وضوی بعد از غسل جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر كسى بعد از غسل جنابت براى نماز وضو بگيرد، كار حرامى انجام داده است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-114-ThaqalainSite

غسل جایگزین وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

با چه غسل هايى مى توان نماز خواند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-113-ThaqalainSite

غسل جنابت و سایر غسل ها

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر كسى براى انجام غسل خاصى (مانند غسل جنابت) نيت كند و آن را به جا آورد، آيا از ساير غسل ها كفايت مى كند؟ ...

صفحه 3 از 1112345...10...قبلی »