ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-064-ThaqalainSite

چرک ناخن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

بلند گذاشتن ناخن در وضو چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-032-ThaqalainSite

لاک ناخن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا لاك ناخن، مانع از انجام وضو است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-034-ThaqalainSite

شک در مانع

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در هنگام وضو شك داشته باشيم كه چيزى مانع رسيدن آب به بدن است، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-033-ThaqalainSite

مانع وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر بعد از وضو، در اعضا مانعى ببينيم، چه كنيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-029-ThaqalainSite

بررسى اعضاى وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا لازم است شخص هنگام وضو، اعضاى وضو را بررسى كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-060-ThaqalainSite

راه رفتن در وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر هنگام كشيدن مسح سر راه برويم، وضو باطل مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-037-ThaqalainSite

وضو در دستشویى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

وضو گرفتن در دستشويى هايى كه فاضلاب آن به چاه توالت ريخته مى شود، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-058-ThaqalainSite

خوردن هنگام وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در حين وضو چيزى بخوريم، وضويمان درست است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-057-ThaqalainSite

وضوى جبیره اى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه يك دستش شكسته و داخل گچ است؛ چگونه وضو بگيرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-056-ThaqalainSite

قطع انگشتان دست راست و چگونگی وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

انگشتان دست راست من قطع شده است، حال چگونه وضو بگيرم؟ آيا مى توانم با دست چپ به جاى دست راست وضو بگيرم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-055-ThaqalainSite

وضوى معلول

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

چگونه فردى كه داراى يك دست است، وضو بگيرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-016-ThaqalainSite

وضو با وسایل دیگر

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر كسى با آفتابه يا هر وسيله ديگرى، به كف دست او آب بريزد ولى خودش صورت و دست ها را بشويد، آيا اين وضو ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-009-ThaqalainSite

کمک در وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا انسان مى تواند ديگرى را در انجام دادن وضو، يارى دهد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-012-ThaqalainSite

وضوى زن و مرد

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا وضوى زن و مرد تفاوت دارد؟ ...

صفحه 2 از 612345...قبلی »