ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-212-ThaqalainSite

همراه داشتن قرآن براى شخص جنب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

به همراه داشتن قرآن براى شخص جنب چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-211-ThaqalainSite

تلاوت قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

تلاوت قرآن بدون وضو چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-210-ThaqalainSite

حاشیه قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

دست زدن به جلد و حاشيه قرآن براى شخص جنب چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-209-ThaqalainSite

گردن بند قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آويختن گردن بندى كه روى آن، آيه قرآن نوشته شده است، در ايام عادت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-208-ThaqalainSite

لمس ترجمه قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

دست زدن به ترجمه قرآن، بدون طهارت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-207-ThaqalainSite

خوشنویسى قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه قرآن مى نويسد؛ آيا بايد با وضو باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-206-ThaqalainSite

تایپ آیات

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه آيات قرآن را تايپ مى كند؛ آيا بايد با وضو باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-205-ThaqalainSite

کاغذ آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

چنانچه آيات قرآن از پشت كاغذ پيدا باشد، دست زدن به آن بدون طهارت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-204-ThaqalainSite

قرآن روى سر

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا گذاشتن قرآن باز بر روى سر، بدون طهارت جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-203-ThaqalainSite

تماس با قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

حكم تماس بدن با خط قرآن بدون طهارت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-202-ThaqalainSite

گردن بند اسماى جلاله

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

استفاده از گردنبند منقّش به نام خدا، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-201-ThaqalainSite

لمس کردن آرم جمهورى اسلامى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مس كردن نقش «آرم جمهورى اسلامى» ايران ـ كه روى نامه ها و بليت هاى اتوبوس و... وجود دارد ـ حرام است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-200-ThaqalainSite

اسم عبداللّه 

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

افرادى كه اسمشان «عبداللّه » و «حبيب اللّه » و... است، اگر بدون وضو آن را بنويسند و مس كنند، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-199-ThaqalainSite

لمس بسمه تعالى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

بدون وضو لمس كردن كلمه «بسمه تعالى» و يا «ا...» ـ كه به جاى كلمه «اللّه » مى نويسند ـ چه حكمى دارد؟ ...

صفحه 2 از 1712345...10...قبلی »