ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-089-ThaqalainSite

تفاوت غسل و وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

تفاوت غسل و وضو چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-088-ThaqalainSite

غسل هاى مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

غسل هاى مستحبى كدام است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-087-ThaqalainSite

غسل هاى واجب و مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

تعداد غسل هاى واجب براى مرد و زن چند تا هست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-086-ThaqalainSite

فلسفه غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

فلسفه و فوايد غسل جنابت را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-085-ThaqalainSite

معناى غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

معناى غسل و كيفيت گرفتن آن را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-036-ThaqalainSite

وضو گرفتن زن در جایى که مرد نامحرم او را مى بیند

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

وضو گرفتن زن در جايى كه مرد نامحرم او را مى بيند، چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-034-ThaqalainSite

نگاه به نامحرم در حین وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

نگاه به نامحرم در حال وضو، باعث بطلان وضو مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-042-ThaqalainSite

ترشحات بانوان

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا ترشحات معمولى خانم ها، وضو را باطل مى كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-004-ThaqalainSite

شک در باد معده هنگام نماز و وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در حين وضو يا نماز، شك در خروج باد معده كند، وظيفه اش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-035-ThaqalainSite

باد معده

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

وضوى كسى كه از خروج باد معده خوددارى مى كند، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-079-ThaqalainSite

مبطلات وضو ـ خواب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

خواب در چه حدى وضو را باطل مى كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-078-ThaqalainSite

خال کوبى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا خال كوبى در اعضا، يا تاتوى ابرو مانع وضو و غسل است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-077-ThaqalainSite

کاشتن ابرو و وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

شخصى به خاطر نداشتن ابرو، در محل آن مو كاشته است، تكليف وضو او چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-076-ThaqalainSite

ترمیم موی سر یا ابرو و صدق مسح سر

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر شخص در سر و يا ابروى خود مو ترميم كرده باشد، به گونه اى كه مانع رسيدن آب به بدن و يا صدق مسح سر ...

صفحه 1 از 712345...قبلی »