ثقلین
TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-042-ThaqalainSite

عوامل و درمان عصبانیت

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

ريشه و درمان عصبانيت را شرح دهيد؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-041-ThaqalainSite

خودکشى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

من تمايل به خودكشى دارم، گناه آن را براى من شرح دهيد. ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-040-ThaqalainSite

احساس تنهایى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

دخترى هستم 23 ساله و دانشجوى سال سوم. مشكل من اين است كه احساس مى‏ كنم براى ادامه زندگى انگيزه ‏اى محكم ندارم و به ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-039-ThaqalainSite

بى‏ حوصلگى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

من دانشجوى رشته پرستارى و 21 ساله‏ام ؛ در يكى از تشكل‏هاى دانشجويى فعاليت مى‏كنم به مسائل مذهبى خيلى عقيده دارم و بسيار هم دوست ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-038-ThaqalainSite

درمان پوچ‏ گرایى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

به پوچ‏ گرايى و بدبينى گرفتار شده ‏ام، مرا راهنمايى كنيد. ضمنا نگرانى و نااميدى نيز به من روى آورده، چه كنم؟ كمكم كنيد. ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-037-ThaqalainSite

هدف زندگى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

دانشجوى رياضى ‏ام و از اينكه اين رشته در به كمال رساندن انسان نقشى ندارد، بعضا احساس پوچى مى ‏كنم، لطفاً مرا راهنمايى كنيد؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-036-ThaqalainSite

زشتى قیافه

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

من خودم از قيافه‏ام بدم مى‏آيد، هميشه فكر مى ‏كنم زشت‏ ترين دختر دنيا هستم ؛ مى‏ خواهم اين ذهنيت را از بين ببرم، چه ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-035-ThaqalainSite

احساس حقارت

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

مشكل مهم من احساس حقارت بيش از اندازه و نداشتن اعتماد به نفس است. چگونه مى‏توانم از اين حالت نجات يابم. شايد بهتر باشد از ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-034-ThaqalainSite

احساس عجز

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

از بيمارى پوستى كه عارض من شده احساس عجز مى ‏كنم و هنوز نتوانسته ‏ام اين بيمارى را به خود بقبولانم و دائماً رنج مى‏ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-033-ThaqalainSite

روحیه منفى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

پس از ورود به دانشگاه، دچار حالات روحى و روانى منفى شده‏ ام چگونه از آنها رهايى يابم؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-032-ThaqalainSite

تلقین منفى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

احساس مى ‏كنم كارايى مغزم كم شده است. همه از بيكارى در رشته ‏ام مى‏ گويند ؛ لطفاً مرا راهنمايى كنيد؟! ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-031-ThaqalainSite

خود بی‏زارى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

من هر چه مى‏كنم باز هم از خودم بيزارم و احساس مى‏كنم موجودى هستم كه به هيچ كس نفعى نمى‏رسانم و از وجود خودم خسته‏ام ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-030-ThaqalainSite

خود کم ‏بینى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

من دخترى هستم خيلى غمگين، با اينكه همه چيز در زندگى برايم مهيا است باز هم افسرده‏ام. احساس مى‏كنم دخترهاى ديگر از من خيلى سرتر ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-029-ThaqalainSite

علل فراموشى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

من به تازگى دچار فراموشى شديد شده‏ام به طورى كه نيم ساعت قبل را به ياد ندارم و همچنين خيلى افسرده هستم؟ ...

صفحه 3 از 512345