ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-228-ThaqalainSite

میهمان چند ساعته

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر به خانه انسان مى‌آيد و يكى، دو ساعت پس از صرف افطارى مى‌رود، بر عهده كيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-227-ThaqalainSite

پیش از غروب شب عید فطر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر به خانه انسان مى‌آيد و شب را تا صبح در آنجا مى‌ماند، آيا فطره او به عهده ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-226-ThaqalainSite

وجوب زکات فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا خوردن افطارى از سوى ميهمان، تأثيرى در وجوب زكات فطره دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-214-ThaqalainSite

مهمان شب عید فطر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر انسان شب عيد فطر ميهمان داشته باشد و صبح متوجه شود كه عيد بوده ؛ آيا فطره آنها بر او واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-177-ThaqalainSite

فطره مهمان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر ميهمان فطره خودش را بدهد، آيا از عهده صاحب خانه ساقط مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-225-ThaqalainSite

فطره میهمان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

ميهمانى كه بعد از اذان مغرب شب عيد فطر به خانه انسان بيايد، تكليف فطره‌اش چه مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-224-ThaqalainSite

فطره جنین

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا فرزندى كه هنوز متولد نشده، زكات فطره دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-223-ThaqalainSite

فطره زن و فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

پدرى كه زكات فطره نمى‌دهد، تكليف زن و فرزند او چه مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-222-ThaqalainSite

فطره ناشزه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

زنى كه از تمكين شوهر خوددارى مى‌كند، آيا زكات فطره او از شوهرش برداشته مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-221-ThaqalainSite

فطره زن

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر زن به جهت نياز شوهر، در تأمين مخارج زندگى كمك كند ؛ چه كسى بايد زكات فطره آنها را بدهد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-220-ThaqalainSite

فطره نامزد شرعى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

فطره دخترى كه در حال عقد است، بر عهده كيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-219-ThaqalainSite

فطره دانشجویان خوابگاه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

فطره دانشجويانى كه در خوابگاه به سر مى‌برند و از غذاى دانشگاه - بدون پرداخت هزينه - استفاده مى‌كنند، بر عهده چه كسى است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-218-ThaqalainSite

فطره دانشجو

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا زكات فطره براى دانشجويى كه در خوابگاه سكونت دارد، واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-217-ThaqalainSite

معناى فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

واژه «فطره» در زكات فطره به چه مناسبت است؟ ...

صفحه 3 از 1912345...10...قبلی »