ثقلین
TasvirShakhes-Etekaf-014-ThaqalainSite

خروج از مسجد برای غسل و وضو

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در چه مواردى میتوان از مسجد خارج شد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-013-ThaqalainSite

شرط در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا معتكف مى‏تواند به هنگام نيت اعتكاف، شرط كند كه هر زمان خواست (هر چند بدون عذر)، از اعتكاف خارج شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-012-ThaqalainSite

وضو هنگام اذان

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا در هر سه روز اعتكاف بايد هنگام اذان صبح در مسجد بود مثلاً اگر روز دوم يا سوم هنگام اذان در وضو خانه باشيم ...

TasvirShakhes-Etekaf-011-ThaqalainSite

شروع اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در روز اول اعتكاف، سحرى را در خانه خوردم و پس از نماز صبح به مسجد رفتم، اعتكاف من درست بوده يا نه؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-010-ThaqalainSite

نیت اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

نيت اعتكاف از چه زمانى شروع مى‏شود؟ و چگونه بايد نيت شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-009-ThaqalainSite

اقسام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اعتكاف واجب است يا مستحب؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-008-ThaqalainSite

شرایط اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

شرايط صحت اعتكاف چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-007-ThaqalainSite

ثواب اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كسى كه نمیتواند در اعتكاف شركت كند با چه كارهايى مى‏تواند ثوابش را كسب كند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-006-ThaqalainSite

فلسفه اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

فلسفه اعتكاف چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-005-ThaqalainSite

آداب و مستحبات اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آداب و مستحبات اعتكاف را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-004-ThaqalainSite

فضیلت زمان اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

چرا در عصر ما اعتكاف در ماه رجب انجام میگيرد در حالیکه روايات فضيلت زمان اعتكاف را منحصر در ماه رمضان برشمرده است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-003-ThaqalainSite

پیشینه اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اعتكاف از چه زمانى آغاز شد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-002-ThaqalainSite

اهمیت اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا در قرآن آيه‏اى درباره اهميت اعتكاف وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-001-ThaqalainSite

مفهوم اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اعتكاف به چه معنا است؟ ...

صفحه 6 از 6« بعدی...23456