ثقلین
TasvirShakhes-Etekaf-042-ThaqalainSite

سرداب و بام مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اعتكاف در مكان‏هايى كه شك داريم جزء مسجد است (مانند بام، سرداب و مقدارى كه به مسجد افزوده مى‏شود) چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-041-ThaqalainSite

حیاط مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا در حياط مسجد هم اعتكاف صحيح است يا خير؟ همچنين در زيرزمين و پشت بام مسجد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-040-ThaqalainSite

اعتکاف در مسجد دانشگاه

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

برخى مراجع تقليد، اعتكاف را تنها در مساجد جامع جايز می‏دانند؛ آيا دانشجويان میتوانند نذر كنند كه سه روز در مسجد دانشگاه اجتماع كنند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-039-ThaqalainSite

مسجد دانشگاه

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اعتكاف در چه مساجدى جايز است؟ آيا در مساجد دانشگاه‏ها مى‏توان اعتكاف كرد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-038-ThaqalainSite

مسجد جامع

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

منظور از مسجد جامع چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-037-ThaqalainSite

عوامل اجرایى اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا عوامل اجرايى اعتكاف می‏توانند جهت فراهم كردن (افطارى، سحرى و...) در طول اين سه روز گاهى از محدوده مسجد خارج شوند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-036-ThaqalainSite

اعتکاف کارمند

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا اعتكاف كارمندان ادارى و كارگران در ساعات كار جايز است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-035-ThaqalainSite

اجازه پدر

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا اعتكاف فرزند بدون اجازه پدر صحيح است يا خير؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-034-ThaqalainSite

بیماری در زمان اعتکاف با وجود نذر

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كسى كه نذر كرده ايام البيض (روزهاى سيزدهم تا پانزدهم) ماه رجب اعتكاف كند، چنانچه در اين ايام بيمار شود، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-033-ThaqalainSite

نذر اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

نذر اعتكاف چگونه انجام می‏گيرد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-032-ThaqalainSite

اعتکاف در سفر

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در ايام اعتكاف در مسافرت هستم، چگونه مى‏توانم از اعتكاف بهره ببرم؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-031-ThaqalainSite

نیابت از طرف آدم زنده در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا مى‏توان به نيابت يك نفر زنده معتكف شد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-030-ThaqalainSite

نیابت در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا نيابت اعتكاف از طرف عده‏اى از اموات صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-029-ThaqalainSite

نیابت استیجارى

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا نيابت اعتكاف از طرف مرده جايز است؟ آيا مى‏تواند در مقابل آن مزد بگيرد؟ ...

صفحه 4 از 6« بعدی...23456