ثقلین
TasvirShakhes-Etekaf-056-ThaqalainSite

مبطلات اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

انجام دادن چه كارهايى، اعتكاف را باطل می‏كند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-055-ThaqalainSite

محرمات اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

محرمات اعتكاف كدام است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-054-ThaqalainSite

استفاده از قرص برای جلوگیرى از عادت ماهیانه در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا زن می‏تواند جهت شركت در اعتكاف، براى جلوگيرى از عادت ماهيانه قرص مصرف كند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-053-ThaqalainSite

حیض در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر زن در حال اعتكاف عادت ماهانه شود، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-052-ThaqalainSite

اعتکاف بانوان (اجازه شوهر)

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا زن براى رفتن به اعتكاف، نياز به اجازه شوهر دارد و اگر بدون اجازه برود، آيا اعتكافش صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-051-ThaqalainSite

زمان خارج مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر معتكف براى موارد ضرورى از مسجد خارج شود، چه نكاتى را بايد رعايت كند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-050-ThaqalainSite

مقدار اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

تعداد روزهاى اعتكاف معين است، يا به دلخواه خود شخص است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-049-ThaqalainSite

زمان اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا در هر زمان كه بخواهيم مى‏توانيم، معتكف شويم يا زمان خاص دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-048-ThaqalainSite

غصب در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر شخصى در اعتكاف جاى كسى را بگيرد، آيا اعتكافش باطل مى‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-047-ThaqalainSite

انتخاب مکان خاص برای اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر محل خاصى از مسجد را براى اعتكاف خود معين كند، آيا لازم است خود را به آن مقيد كند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-046-ThaqalainSite

مراسم اعتکاف در دو مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا جايز است اعتكاف را در دو مسجد و يا دو شبستان انجام داد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-045-ThaqalainSite

تعدد مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر در شهرى كه مساجد جامع متعدد باشد، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-044-ThaqalainSite

تطهیر مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

نجس شدن مسجد در حال اعتكاف چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-043-ThaqalainSite

تزریق آمپول

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كسى كه هر روز نياز به تزريق آمپول دارد مى‏تواند اعتكاف كند و به جهت آن از مسجد خارج شود؟ ...

صفحه 3 از 612345...قبلی »