ثقلین
TasvirShakhes-HokomateDini-27-ThaqalainSite

جلوگیرى از استبداد

بر فرض انتصابى بودن حاكم در حكومت دينى و اين فرض كه مردم در عزل و نصب حاكم هيچ حقى ندارند؛ چه راه كارهايى وجود دارد ...

TasvirShakhes-HokomateDini-26-ThaqalainSite

مقبولیت و مشروعیت

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

رابطه مقبوليت و مشروعيت در حكومت دينى به ويژه در نظريه ولايت فقيه چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-25-ThaqalainSite

نصب یا انتخاب

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

حكومت دينى به نصب شارع است و يا انتخاب مردم؟ در صورت انتصابى بودن، آيا مى توان گفت مردم در نفى يا اثبات حكومت دينى ...

TasvirShakhes-HokomateDini-24-ThaqalainSite

مشروعیت و مقبولیت

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

منشأ مشروعيت حكومت ها را از ديدگاه مكاتب مختلف بررسى كرده و آنها را با ديدگاه اسلام و شيعه مقايسه كنيد؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-23-ThaqalainSite

عناصر ثابت و متغیّر در حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

عناصر ثابت و متغيّر در حكومت دينى كدام است؟ اوضاع و مقتضيات زمان، كدام بخش از وظايف و يا عملكرد حكومت دينى را متغيّر خواهد ...

TasvirShakhes-HokomateDini-22-ThaqalainSite

حکومت دینى و مقتضیات زمان

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

در صورت وقوع تعارض بين انديشه (متون و روايات) دينى با حكومت دينى و حاكمان دينى، كدام يك مقدّم است؟ آيا نيازها و ضرورت ها اين ...

TasvirShakhes-HokomateDini-21-ThaqalainSite

جایگاه عقل

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

جايگاه عقل در حكومت دينى تا چه اندازه است؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-20-ThaqalainSite

جایگاه علم اقتصاد

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

نقش اقتصاد و روابط و قوانين اقتصادى جديد، در حكومت دينى تا چه اندازه قابل قبول است؟ آيا قوانين و روابط اقتصادى، در شيوه و ...

TasvirShakhes-HokomateDini-19-ThaqalainSite

جایگاه علم و پیشرفت

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

دستاوردهاى بشرى، قوانين علمى و يا اجتماعى چه نقشى در حكومت دينى دارد؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-18-ThaqalainSite

مدیریت فقهى و علمى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

نقش مديريت در حاكميت و حكومت دينى تا چه اندازه است؟ مديريت علمى و فقهى در حكومت دينى چه نقشى دارند؟ كدام نقش مهم ترى را ...

TasvirShakhes-HokomateDini-17-ThaqalainSite

عرف و قانون گذارى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون گذارى حكومت دينى تا چه اندازه است؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-16-ThaqalainSite

فقه و قانون گذارى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

آيا فقه در قانون گذارى حكومت دينى كافى است، يا محتاج نتايج علوم تجربى و سياسى و ديگر تجربيات جوامع است؟ ...

TasvirShakhes6

اختیارات حکومتى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

تفاوت اختيارات حاكمان الهى در حكومت دينى با پيامبر (صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام)  چيست؟ ...

TasvirShakhes-HokoumatQ-38

نقش فقها

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

نقش فقيهان در حكومت دينى تا چه اندازه است و در مقام تعارض بين نظر فقها و حاكمان دينى كدام مقدّم است؟ ...

صفحه 2 از 41234