یافاطمه کشتند گل یاسمنت را

تاراج نمودند عقیق یمنت را

آن فرقه که پهلوی توازکینه شکستند

کشتند پس ازکشتن محسن،حسنت را

 

شاعر: ژولیده نیشابوری