احمد آقا همیشه تمیز بود. کُت ساده و تمیز، محاسن و موهای کوتاه، چهرهای خندان و آرامش خاصی که انسان را به خدا نزدیک میکرد از ویژگیهای او بود که از اخلاص احمد آقا نشئت میگرفت. بارها به شاگردانی که با او بودند سفارش میکرد که فلانی نور صورتت کم شده! فلانی با دوستان خوبی همراه نیستی!


منبع: کتاب «عارفانه» – شهید احمدعلی نیّری، انتشارات شهید ابراهیم هادی، چاپ ۱۳۹۲؛ ص ۷۵٫