به طور کلى اولین و اساسىترین وظیفه دولت مردان، آن است که به تعهّدات خود در برابر ملت، وفادار بوده و از هیچ تلاش و کوششى در جهت خدمت به جامعه ـ در حوزه وظایف و اختیارات قانونى خود ـ فروگذار نکنند. بعضى از وظایفى که در این زمینه، مىتوان براى حکمرانان و کارگزاران حکومت دینى برشمرد، امور زیر است:

۱تلاش جهت استقلال و عزت جامعه و نفى سلطه بیگانگان در همه عرصهها؛

۲زمینه سازى جهت رشد و ارتقاى علمى، دینى و فرهنگى و اخلاقى جامعه؛

۳ایجاد امنیت داخلى و خارجى و حاکمیت عدالت؛

۴گسترش رفاه و آبادانى و تلاش براى تأمین نیازهاى مادى جامعه؛

۵خضوع در برابر مردم و زمینه سازى جهت امکان مشارکت هرچه بیشتر و بهتر عمومى.

از مهمترین وظایف مردم در برابر دولت مردان مىتوان به امور زیر اشاره کرد:

۱حمایت جدى و قاطع از نظام و کارگزاران آن، براى ایفاى وظایف قانونى خویش؛ به ویژه در عرصههاى بحرانى و پرمخاطره؛

۲ارائه پیشنهاد و راهنمایىهاى اصلاحى و خیرخواهانه، همراه با مطالعات و بررسى دقیق و متناسب با مقتضیات زمان.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف