همه مراجع: همراه داشتن قرآن براى جنب اشکال ندارد ولى مکروه است.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – همان، م ۳۵۶٫