در زیارت نامه ی امام زمان میخوانیم«السّلام علیک یانورَالله الذی یهتدی به المهتَدون»؛ «سلام برتو ای نور خدا که به وسیله آن راهیافتگان هدایت میشوند.»

فعل مضارع دلالت بر تجدد و دوام دارد؛ مراد از عبارت این است که امام زمان که نور خدا هستند، هدایت بخشی حضرت دائمی است. همه هدایت یافتگان ، به هدایت وبرکت و نور حضرت هدایت میشوندالان هم انوار حضرت موجود است؛ هرکس گیرندگی داشته باشد از نور حضرت بهره میبرد. امروز تمام کمالات و معارف وهدایت ها و اعمال خیر و همه و همه به برکت امام زمان است. اگر عنایت ولطف او نباشد ، از هیچکس کار خیرصادر نمیشود!

فراموشی وغفلت از امام زمان، بسیار ظلمت آور و باعث کدورت و عقوبت است! یاد آن حضرت نباید اختصاص به جمعه و ندبه داشته باشد وبسیکی از اولیاء الله که توفیق تشرف خدمت حضرت داشت میفرمود: رأس دعاها ، دعا برای سلامتی و حفظ و ظهور امام زمان را قرار دهید!