کتاب مکاسب، به اصطلاح از قماش «رساله های عملیه» نیست و بنای آن نه بر ارائه‌ی «فتوا»، بلکه بر بحث و تحقیق و جرح و تعدیل ادلّه استوار است و نوعاً موادّ و مبانی نظر و فتوا را در فرایند پیچیده‌ی بحث و استدلال به دست می‌دهد. «نقل است که از شیخ پرسیدند: به فتوای شما در مکاسب می‌توان عمل کرد، فرمود: اگر فتوایی پیدا کردید عمل کنید. لابد منظور این است که این صحنه‌ی تحقیق و ریشه‌یابی مسائل است، نه اظهار فتوا و بیان حکم الهی». فتوای صریح و روشن شیخ را بایستی در آثاری سراغ گرفت که جنبه‌ی رساله‌ی توضیح المسائل دارد.

منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران