همانطور که بیان شد حاضر شدن برمزار معصوم علیه السلام موضوعیت داشته ودارای آثار و اسرار فراوانی است و خوشا به حال کسانی که موفق هستند روز اربعین به زیارت سیدالشهداء علیه السلام برونداما مطلبی در مورد افرادی که موفق نشده اند روز اربعین بروند، آیا در این سفره ی وسیع خداوند، مائده و توشه ای برایشان هست یا خیر؟ بله هست، این افراد هم روز اربعین از راه دور خدمت حضرت  سیدالشهداء عرض ادب کنند وزیارت اربعین را بخوانند تا آثار وبرکات این زیارت برای آنها هم حاصل شود، بعد منزل نبود در سفرروحانی!