- ثقلین - http://thaqalain.ir -

نور عبادات انسان
گزیده بیاناتی از حضرت استاد فاطمی نیا

اعمال و عبادات ما همگی نور دارد، باید اثر و نور این ها را با مراقبه و محافظت نگه داریم و از دست ندهیمما متاسفانه غالبا ولخرج هستیم؛ ولخرج نوراگر از عبادتی نوری کسب کنیم، آن را حفظ نمی کنیم. فورا بارفتارمان آن را خرج می کنیم و از بین می بریمنماز شب می خوانیم بعد غیبت می کنیم و نور نمازشب از بین می رود، یک نورانیت هم اگر شب به ما بدهند، صبح خرجش می کنیمیک دعا می خوانیم، با جواب تلخی که مثلا به مادرمان می دهیم، از بین می بریمخلاصه هرعمل خیری نور دارد، اگر نور ها را حفظ کنیم، به تدریج این نورها جمع شده و قوی می شود و دارای آثار عالیه می شود.


Article printed from ثقلین: http://thaqalain.ir

URL to article: http://thaqalain.ir/%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/

تمامی حقوق برای وبسایت ثقلین محفوظ است.