Ostad Sadighi-Gozide Bayanat-35-Thaqalain_IR

 

نماز، همچون بارانی است که قضارت گناه را از قلب انسان شستشو می‌دهد و قلب را پاکیزه می‌کند، و اگر گناه نکرده است و نماز واقعی از او سر می زنداین نماز چشمه جوشانی می شود که هر آلودگی به سراغ او بیاید دفع می کند و نمی گذارد گناه به وجود او سرایت کند و او را تحت تأثیر قرار بدهد.