بـه عنوان مثال ، درباره اصل موضوع ظهور مصلح جهانی و حضرت مهدی (ع )، ۶۵۷ حدیث در کـتـب آنـان از قـبـیـل : صحیح بخاری ، سنن ابن ماجه ، سنن ابن داود، سنن ترمذی ، منتخب کـنـز العـمـّال ، مـسـنـد احـمـد بـن حـنـبـل ، یـنـابـیـع المـوده ، الصـواعـق المـحـرقه و غیر آن نـقـل شـده اسـت . کـتـابـهـایی که درباره حضرت مهدی (ع ) نوشته اند و یا روایات مربوط به او را جمع آوری کرده اند، فزون از شـمـار اسـت . هـمـیـن کـتـاب مـنـتـخـب الاثـر، بـیـش از ۶۰ کـتـاب مـعـتـبـر اهـل سـنّت را، که به این موضوع پرداخته اند نام می برد، که برخی از عالمان مشهور و بـلنـد آوازه و نـیـز اکـابـر اهـل سـنّت ، مؤ لّفان آنان اند، نظیر: احمد بن داود، ابن ماجه ، تـرمـذی ، بـخـاری ، مـسـلم ، نـسائی ، بیهقی ، ماوردی ، طبرانی ، سمعانی ، ابن عساکر، کـسائی ، ابن اثیر، حاکم ، ابن جوزی ، شارح معتزلی ، ابن صباغ مالکی ، ابن مغازلی ، شـافـعـی ، مـحـب الدین طبری ، شبلنجی و
از ایـن رو، هـمـان طـور کـه اشـاره شـد، بـه رغـم ایـن کـه اهـل سـنـّت بـه اصـل امامت ـ مانند شیعه ـ اعتقاد ندارند، ولی به خاطر زیادی روایات معتبر مـربـوط بـه ظـهـور حـضـرت مـهـدی (عـج ) و تـواتـر آنـها، اعتقاد به ظهور مهدی نامی از نـسـل فاطمه (س ) از اعتقادات ضروری اهل سنّت به شمار آمده است و لذا انکار مهدی موعود را موجب خروج از دین می دانند.
سفارینی از عالمان بزرگ سنّی مذهب در کتاب ((عقیده اش )) می نویسد:
ایـمـان بـه خـروج مـهـدی واجـب اسـت و ایـن مـطـلب نـزد اهـل عـلم مـقـرر و در کـتـب عـقـایـد اهـل سـنـت و جـمـاعـت مـدوّن اسـت .
قاضی شوکانی مؤ لف کتاب ((نیل الاوطار)) نیز گوید:
پـنـجـاه حـدیـث دربـاره مـهـدی قـابـل تـوجـه اسـت و این احادیث بدون شک متواترند.
محمد بن حسین آبری صاحب کتاب ((مناقب الشافعی )) می نویسد:
اخـبـار رسـول خـدا(ص ) دربـاره مـهـدی و ایـن کـه از اهـل بـیـت اسـت … مـتـواتـر و مـسـتـفـیـض ‍ اسـت .
مـنـکـران ظـهـور مـهـدی (عـج ) طـبـق روایـتـی کـه اهـل سـنـت از پـیـامـبـر اکـرم (ص ) نقل کرده اند، از آیین اسلام بیرون خواهند بود:
مـَنْ کـَذَّبَ بـِالمـَهـدی فَقَدْ کَفَرَ.

 


هر کس مهدی را انکار کند به راستی کافر است .
مـؤ لف کـتـاب ((المـهـدی المـوعـود المـنـتـظـر))، دربـاره ایـنـکـه مـهـدی از اهـل بـیـت پـیـامـبـر(ص ) و از اولاد فـاطـمـه زهـرا(س ) اسـت ، دهـهـا روایـت از کـتـب اهل سنّت نقل کرده است .
پـرداخـتـن بـه مـسـئله مـهـدویـت و ظـهـور مـهـدی از اهـل بـیـت پـیـامـبـر(ص ) و نسل فاطمه زهرا(س )، اختصاص به محدّثان اهل سنّت ندارد؛ چرا که بسیاری از دانشمندان دیگر سنّی مذهب نیز به دلیل اهمیت مسئله یاد شده در تفکر دینی اعتقادی به آن توجّه کرده و بـه اظـهار عقیده درباره آن پرداخته اند. ابن ابی الحدید معتزلی از متکلمان مشهور سنّی مذهب و محی الدین عربی ، عارف نامدار اسلامی از آن جمله اند.
ابن خلدون ، جامع شناس معروف مسلمان ، نیز از جمله آنان است که می گوید:
بدان که در طول تاریخ میان تمامی اهل اسلام مشهور است و چنین اعتقاد الزامی وجود دارد که حـتـمـا در آخـرالزمـان مـردی از اهـل بـیـت پـیـامـبـر(ص ) ظـهـور خـواهـد کـرد و دین را تازه و عـدل را آشـکار خواهد ساخت . وی بر ممالک اسلامی چیره شده و ((مهدی )) نامیده می شود؛ و خروج ((دجّال )) آن زمان خواهد بود و سپس نشانه های قیامت آشکار خواهد شد. حضرت عیسی مسیح (ع ) نیز فرود خواهد آمد و دجّال کشته خواهد شد.


جالب است بدانید که گروه ((وهابیت )) و بزرگان آنها نیز به رغم دیرباوری و تشکیک در بـسـیـاری از عـقـاید مسلّم مورد اتفاق شیعه و سنّی ، به مسئله مهدویت اعتقاد جدّی دارند و تـردیـد درباره ظهور مهدی موعود از اهل بیت پیامبر(ص ) را روا نمی دانند.
رهـبـر ایـن فـرقـه افـراطـی سـنـّی مـذهـب ، ابـن تـیمیه در کتاب ((منهاج السنه النبویه )) قـائل بـه صـحـت ظـهـور مـهـدی در آخـرالزمـان است و بر درستی احادیث مهدی (ع ) تاءکید ورزیده است .
در سـالهـای اخـیـر نیز علمای بزرگ وهّابی در حجاز طی نامه ای به پرسش های درباره نـام ، چـگـونـگـی ظـهـور و مـحل ظهور حضرت مهدی (ع ) پاسخ دادند و بر تردیدناپذیر بـودن مـسئله مهدویت و ظهور مهدی از اهل بیت پیامبر(ص ) تاءکید کرده اند و منکران آن را در زمـره افـراد نـادان یـا بـدعـت گـذار قـلمـداد نـمـوده انـد.
لازم بذ کر ا ست که برخلاف عقیده ابن تیمیه لیدرورهبروهابی ها ، وهابی هایی تندرو ومفتی هایی وهابی عربستان مسئله ی ظهور حضرت مهدی عج را دورغ نموده اند ازجمله الشیخ عبد العزیزآلشیخ دراین باره می گوید .

 


شیخ عبدالعزیز آل‌الشیخ، مفتی وهابی عربستان سعودی [که مولوى عبدالحمید افغانى در(عکس) حال خوش و بش با اوست!!] در توهین آشکار به عقاید شیعیان گفته است: اعتقادات شیعیان نسبت به غیبت فرزند حسن عسکری(ع) و ظهور او در آخرالزمان کذب است و دین اسلام ربطی به این شخصیت‌های وهمی غیرحقیقی ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری التوافق، شیخ عبدالعزیز آل‌الشیخ، رئیس هیئت علمای بزرگ عربستان سعودی و مفتی بزرگ وهابیون در توهین به عقاید شیعیان درباره ظهور بقیهالله الاعظم گفت: اعتقادات شیعیان نسبت به غیبت فرزند حسن عسکری(ع) و ظهور او در آخرالزمان کذب، گمراهی و انحراف است.
بنابر این گزارش وی افزود: عقیده رافضی‌هایی که اسلام را به این حجت که امامی غائب خواهد آمد و اوضاع را درست خواهد کرد مغالطه و دروغ است.
این مفتی وهابی ادامه داده است: دین اسلام ربطی به این شخصیت‌های وهمی غیرحقیقی! ندارد و خدا را شاکریم که حضرت محمد(ص) این دین را به اکمل وجه ابلاغ کرده و به صحابه داده و آن‌ها نیز آن را به ما رسانده‌اند و ما در مسیر این دین درست و محکم حرکت می‌کنیم و کسی که مدعی نقص در این دین شود که غائبی وهمی که اینان آرزو‌های خود را بر آن قرارداده‌اند آن را تصحیح خواهد کرد همه آنها در گمراهی به‌سر می‌برند و از راه مستقیم الهی دور هستند.
شیخ عبدالعزیز آل‌الشیخ همچنین با حمله به رسانه‌های شیعی مدعی شده است: رسانه‌های شیعیان تحت عنوان موالات اهل بیت پیامبر(ص) به اسلام و مسلمانان حمله می‌کنند و این در حالی است که حملات آنها همه دروغ و کذب است و اهل بیت هیچ ربطی به آنان ندارند!
وی افزوده است: شیعیان کذاب، دجال و به دنبال باطل هستند و به دنبال تسلط دشمنان بر امت اسلامی و ریختن خون مسلمانان هستند لذا باید از آنها بر حذر بود و معنقدیم اسلام دینی کامل است که احتیاجی به آنان و نظرات گمراه کننده‌شان ندارد.
به گزارش فارس سخنان مفتی بزرگ وهابیون در حالی در رد وجود امام زمان(عج) بیان می‌شود که عبدالعزیز بن باز مفتی بزرگ و ضدشیعی عربستان در دوران خود هرگز وجود امام زمان(عج) را رد نکرده بود.

 

 

 

منبع:پرسمان