زن و شوهرهایی که از هم دیگر جدا می‌شوند باید در این زمینه به چند نکته توجّه داشته باشند:

الف. عدم بد گویی از پدر یا مادر

اوّل آن‌که هیچ وقت زن و مردی که از هم جدا می‌شوند نباید در حضور فرزند خود از طرف مقابل بدگویی کنند. درست است که پدر به دلایل  مختلف از همسر خود جدا شده است؛ امّا باید توجّه داشته باشد که آن خانم، مادر فرزندش است و او نمی‌تواند از همسر سابقش بدگویی کند؛ چراکه شخصیّت مادر برای فرزند مورد احترام است.

ب. عدم افراط و تفریط در محبّت

نکته‌ی دوم این است که ما نباید در رفتارهای خود افراط و تفریط کنیم؛ مثلا اگر قرار است دختر پیش پدر زندگی کند، این طور نباشد که مادر وقتی فرزندش را دید، تمام عواطف خود را به او ابراز کند یا او را به بیرون ببرد و هرچه خواست برایش تهیه کند.

این محبّت‌های بی حساب و کتاب باعث می‌شود که بچّه بیشتر دوست داشته باشد با مادر بماند و از فضای خانه دور باشد؛ لذا پدر حتماً به همسر سابق خود تذکر دهد که در ابراز محبّت به دخترشان افراط و تفریط نکند.

ج. تعریف پدر یا مادر از همسر سابق

توصیه ما به زن و شوهرهایی که از هم جدا می‌شوند این است که طوری با یک دیگر رفتار کنند که فرزندشان تعجب کند چرا آن‌ها از یکدیگر جدا شده‌اند؛ مثلاً مادر در غیاب پدر بگوید که الحمدالله پدر شما خوب است و شما باید به حرف او گوش دهید!

د. مدیریت کردن

نکته‌ی چهارم در رابطه با مدیریت کردن ارتباطات است؛ به عنوان مثال اگر دختر یک شب پیش مادر ماند و ما خواستیم او را به خانه بیاوریم، کاری کنیم که در راه بازگشت اتّفاق خوشایندی برای او بیافتند؛ مثلاً  ۱۰ دقیقه او را به پارکی ببریم و قدم بزنیم یا با او بستنی بخوریم. این طور نباشد که او را سریع به خانه بیاوریم و بگوییم که درس بخوان یا کارهای خانه را انجام بده.