همه مراجع: خجالت مجوز تیمم نیست و باید غسل کند.[۱]

تبصره. چنانچه صبر کند تا وقت نماز تنگ شود ـ اگر چه گناه کرده ـ تیمم او در آن هنگام صحیح است و مىتواند پس از تطهیر بدن و لباس، با آن نماز بخواند.

 

 

پی نوشت


[۱] – امام، استفتائات، ج ۱، تیمم، س ۲۳۶؛ خامنهاى، اجوبه، س ۲۱۵؛ فاضل، جامعالمسائل، ج ۲، س ۱۸۴ و دفتر: همه مراجع.