طبری و برخی دیگر از تاریخ نگاران گفته‌اند: امام حسین(ع) صبح روز عاشورا نماز صبح را با یاران خود خواند و آنان را برای جهاد آماده نمود. تعداد لشگریان حضرت ۳۲ نفر سواره و ۴۰ نفر پیاده بودند. امام حسین(ع) در نبرد روز عاشورا فرماندهی قسمت راست(میمنه) لشکر را به زهیر بن القین و فرماندهی سمت چپ (میسره) را حبیب بن مظاهر سپرد، و حضرت عباس را علمدار سپاه کرد و پرچم را به ایشان داد.[۱]

 

منبع: اسلام کوئست


[۱]. طبرى‏، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الطبری‏، ج ۵، ص ۴۲۲، دار التراث، بیروت، ط الثانیه، ۱۳۸۷/۱۹۶۷؛ دینورى‏، ابو حنیفه احمد بن داود، الأخبار الطوال‏، ص ۲۵۶، منشورات الرضى، قم، ۱۳۶۸ش؛‌ بلاذری، أنساب‏الأشراف، تحقیق، سهیل زکار و ریاض زرکلى، ج ‏۳، ص ۱۸۷، دار الفکر، بیروت، ط الأولى، ۱۴۱۷/۱۹۹۶٫