عمده مساله ای که برزخ را تاریک می کند، پشت سر مردم حرف زدن، غیبت و تهمت استیکی از چیزهایی که برزخ را روشن می کند، گره گشایی از کار مردم می باشدگناهان برزخ را تاریک می کند و اعمال خیر موجب روشنایی عالم قبر و برزخ می شوند.