فرّخا! عید دل‌پذیر غدیر

که جوان شد از او زمانه‌ی پیر

 

پیر گیتی جوانی از سر یافت

از فر عید دل‌پذیر غدیر

 

نعمت حق تمام گشت امروز

بر همه خلق از صغیر و کبیر

 

دین شد امروز کامل و ستوار

از وجود امیر کل امیر

 

آمد امروز امر ایزد پاک

زی نبی آن شه بشیر و نذیر

 

آمد امروز جبرئیل امین

جانب مصطفی به خمّ غدیر

 

در غدیر خم این بشارت داد

جبرئیل امین به شاه بشیر

 

کای تو بر جمله ماسوا سرور!

امر ما را کنون مکن تأخیر

 

دست حیدر بگیر و از سر قدر

بنشان جای خویشتن به سریر

 

این خبر چون به مصطفی آمد

در غدیر خم از خدای قدیر

 

در زمان از هیون به زیر آمد

منبری ساخت از جهاز بعیر

 

پا به منبر نهاد و باز نمود

هم‌چون گل، آن دهان خوش تقریر

 

کابشروا یا معاشر الانصار!

همه دانید از کبیر و صغیر

 

هر که مولای او منم امروز

از پس من علی بر اوست امیر

 

ناصر مرتضی هر آن که بُوَد

در دو عالم خداش هست نصیر

 

دوست‌دار علی هر آن که بُوَد

دوست‌دارش بُوَد خدای خبیر

 

گشت امروز کار مُلک درست

گشت امروز چشم شرع، قریر

 

گفتنی است در ادامه، ۹ بیت دیگر در مدح شخصی از اشخاص زمان خودش دارد که حذف شد.