ما باید مثل خدا، عیب ‌پوش بنده ‌های او باشیم. پروردگار توقّع دارد که ما این کارها را از او یاد بگیریم.  «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ»؛ به اخلاق خدایی متخلّق بشویدخداوند یک عمر عیوب ما را پوشانده استالآن اگر من یک عیب از کسی بدانم طاقت ندارم این عیب را درون خود نگه دارم و می خواهم به همه بگویمبه دیگری می‌گوید: می‌خواهم یک چیزی در مورد فلان کس به تو بگویمنه، غیبت می‌شودنفر روبرو هم بدتر حریص می‌شود و اصرار می کند که تو را به خدا بگو، این‌جا که کسی نیست. باید بگوییاین‌طور در خانواده‌ها غیبت می‌شود، اسرار مردم همین‌طور فاش می‌شوداز اوّل اصلاً شروع نکن، دیگران را حریص نکن تا بخواهند عیوب دیگران را بدانند، اصلاً عیب دیگری را درخود دفن کن، «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ».