همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم شود، جایز نیست.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – خامنهاى، استفتاء، س ۶۶۷؛ مکارم، استفتائات، ج۱، س۷۹۷؛ تبریزى، استفتائات، س۱۶۱۶؛ نورى، استفتائات، ج۱، س۱۰۳۳؛ دفتر: وحید، صافى، بهجت، امام و فاضل.