باید دانست که در طالع بینی، شکلی از پیشگویی وجود دارد؛ اما بعضی از افراد نمیدانند که در بسیاری از موارد چنین پیشگوییهایی به وقوع نمیپیوندند.

علت این است که ابزارهایی که در اختیار بشر است، ناقص است و قادر نیست وقایع آینده را دقیقا بفهمد. کسانی که طالع دیگران را میگیرند خودشان ـ البته اگر صداقت داشته باشند ـ اعتراف دارند که این طالعها صددرصدی نیست و ممکن است بخشی از آن به صورت دیگری رقم بخورد که البته تجربه هم همین را نشان داده است.
بعلاوه آن مقدار محدود که در طالع بینی که احتمال دارد درست از آب درآید با ابزارهای دینی مانند دعا، صدقه، توسل و اذکار خاص قابل تغییر دادن است و این دسته از ابزارهای معنوی و غیبی از وسائطی است که بر اسباب عادی و طبیعی علل حکمفرماست و مقدرات کوتاه مدت را تغییر میدهند.

 

 منبع:پرسمان