زین غنچه که در خانهی مولا خندد

امشب همه عالم ز تماشا خندد

در پردهی شرم و شادی از شوق حسن

زهرا به علی علی به زهرا خندد

 

شاعر: سید رضا مؤید