هر روحی [که] شوقش به اطاعت و پیروی از آن نفوس قدسی الهی [انبیاء و اوصیاء] بیشتر، و عشق او به تعلیمات آنان زیادتر است، آن روح، قوی‌تر و نورانی‌تر است.

و هر چه بیشتر از دستور رسولان حق لذّت و ابتهاج و نشاط کامل‌تر برد، روانش قدسی‌تر و بلندمرتبه‌تر است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۰۸