با وجود احراز مرجعیت عامه و داشتن مقلّدان بسیار، رساله‌ی عملیّه‌ی مستقل ننوشت، بلکه به دلایلی (و از آن جمله برای آن‌که نامِ مراجعِ پیشین باقی بماند) به چاپ و نشر فتاوی خویش در حاشیه‌ی بعضی از رسائل گذشته اکتفا کرد[۱]، همچون حاشیه بر بغیه الطالب نوشته‌ی شیخ جعفر کاشف الغطاء، نجاه العباد اثر صاحب جواهر، و نخبه‌ی مرحوم ملّا ابراهیم کلباسی. رسائل عَمَلیه‌ی مستقلّ شیخ، نوعاً بخشی از آراء و فتاوی اوست که توسط دیگران گردآوری و چاپ شده است.

منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران


[۱]. آیه‌الله انصاری، در بخش «تألیفات یا آثار قلمی شیخ» می‌نویسد: دوازدهمین اثر قلمی شیخ، حاشیه بر ترجمه‌ی نجاه العباد است. سپس می‌افزاید: «به شیخ اصرار زیاد شد که رساله‌ی عملیّه نشر دهد، ولی از شدت ورع و ملازمت احتیاط، امتناع می‌ورزید تا بالاخره از برای احترام علمای پیشین و باقی ماندن اسامی آنان جهت مقلّدین، بر بعضی از رساله‌ها حاشیه نوشت که از جمله‌ی آن‌ها همین حاشیه بر نجاه العباد است» (زندگانی و شخصیت شیخ انصاری…، ص ۱۳۲).