مرحوم آیت الله العظمی مرعشی یک جلد صحیفه سجادیه برای شیخ طنطاوی فرستاده بودند. طنطاوی در آن زمان رئیس الازهر و مرجع فتوای مردم مصر بود. ایشان صحیفه را مطالعه کرده بود وپس ازآن یک نامه عجیب برای آیت الله مرعشی نوشت که این جواب در بعضی از صحیفه‌ها چاپ شده استمی‌نویسد : “جناب آیت الله مرعشی من صحیفه را دریافتم و احساس بدبختی کردم که چرا من تا به این سن رسیده ام وصحیفه را ندیده بودم!” این را مفتی اعظم مصر می‌گویدبعد مهم این است که این عالم بزرگ سنی نوشته است: ” وَ  إنِّی کُلُّمَا تَامَّلتُهَا وَجَدتها دونَ کَلامِ الخَالق وَ فُوقَ کَلامِ المَخلوق“؛ و من هرزمان که کتاب را ملاحظه کردم ، آن را پایین تر ازکلام خالق و بالاتراز کلام مخلوق یافتم! ” یعنی گو اینکه این کلام مخلوق نیست و از آن بالاتراستحال اگر ما شیعیان از این کتاب استفاده نکنیم، چه باید بگوییم؟ مفتی اعظم اهل سنت درمورد این کتاب این چنین میگوید!