آیات عظام امام و نورى: اگر به جهت ضرر داشتن آب و مانند آن، تیمم کرده ـ در صورتى که تیمم و عذرش باقى است ـ مىتواند کارهاى یاد شده را انجام دهد. اما اگر به جهت تنگى وقت، به جاى غسل تیمم کرده است، بنابر احتیاط واجب نمىتواند.[۱]

آیات عظام بهجت، تبریزى، سیستانى، خامنهاى، صافى، فاضل و وحید: اگر به جهت ضرر داشتن آب و مانند آن، تیمم کرده ـ در صورتى که تیمم و عذرش باقى است ـ مىتواند کارهاى یاد شده را انجام دهد. اما اگر به جهت تنگى وقت، به جاى غسل تیمم کرده است، نمىتواند.[۲]

آیه اللّه مکارم: اگر تیمم و عذرش باقى است، مىتواند کارهاى یاد شده را انجام دهد.[۳]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – امام، توضیحالمسائل مراجع، م ۷۲۶ و نورى، توضیحالمسائل، م ۷۲۷٫

[۲] – توضیحالمسائل مراجع، م ۷۲۶؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۷۳۳ و خامنهاى، اجوبه، س ۲۰۲٫

[۳] – مکارم، توضیحالمسائل مراجع، م ۷۲۶٫