همه مراجع: اگر انجام دادن غسل براى او حرج و مشقت داشته باشد، مىتواند تیمم کند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، فصل فى التیمم، الرابع.