تو مایهی داغ لالهی صحرایی

تو شاهد خصم و کوچه و زهرایی

خون جگرت به صفحهی طشت نوشت

آتش زده آب کوزه بر دریایی

 

شاعر: علی انسانی