تنها نه ز شاخسار، سنبل می ریخت

بر مقدم او بهار هم گل می ریخت

افروخت چو در باغ، گل رخسارش

صد حنجره فریاد ز بلبل می ریخت

 

شاعر: غلامرضا شکوهی