شخصى که حقّ حیات از کسى داشت، زیرا در زمان رژیم پهلوى کمونیسم و محکوم به اعدام بود، و آن شخص در نزد دولت پهلوى براى او وساطت کرده بود که در دستگیرى افراد توده به دولت کمک کرده است و لذا مستحق عدم اعدام است و در هر حال موجب نجات او شد. به آن شخص ذى حقّ گفته بود که بنده الآن با حفظ سمت در حزب کمونیسم، در دولت جمهورى اسلامى نیز سمت ریاست بعضى از پست ها را دارم، و در انتظار این هستیم که چه وقت از طرف ارباب بالا دستور ترور و محاربه با روحانیون مى رسد! البته این طرف هم کوتاهى نکرد و به دستگاه اطلاع داد. چه  قدر علما و پاکان از طرفین در قضیّه  ى استبداد و مشروطه مال المصالحه ى قدرت ها واقع گردیده و کشته شدند!

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد