[س:] از ادعیه و اذکار بیشترین استفاده را از چه چیزی بردید؟

ج: همه‌شان خوب است؛ لکن در ادعیه از دعای «یستشیر» در صبح و شام؛ و از اذکار در ذکر «یا حیُّ یا قیُّوم» بوده است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۹