بله در ایران بودایی هم وجود دارد. بودایی خود چند شاخه ‌اند؛

ولی وجه مشترک همه ایشان عدم باور به خداوند است. به عبارت دیگر در مرام بودا و در قاموس بودا، واژه مقدس خداوند از اساس به چشم نمی ‌خورد. با این وجود به نام بودیسم اکنون نوعی معنویت و عرفان تبلیغ می ‌شود که در کشور ما بیشتر با نام دالایی لاما این تعلیمات فراگیر شده و ترویج می ‌شود. نکته قابل ذکر اینکه بودیسم در مهد خودش که کشور هند است، کمتر از یک درصد پیرو دارد و چندان از این مکتب استقبال نشده است. این گروه نه شامل حکم اسلامند و نه شامل اهل کتاب؛ بلکه از اساس جزو ادیان غیر الهی به حساب می ‌آیند و از نظر فقهی حکم این دسته همان حکم کفار است که ازدواج با ایشان جایز نیست و دیگر احکام فقهی که بر افراد کافر مترتب می ‌باشد.

 

 

منبع:پرسمان