فشار و اختناق بر علما و روحانیّون حوزه ى علمیّه ى قم در زمان رضا خان پهلوى به جایى رسیده بود که اگر پاسبانى در مدرسه ى فیضیّه پیدا مى شد، طلاّب از در و دیوارها به بالاى بام ها فرار مى کردند، و یا براى درس و مباحثه اوّل صبح به باغهاى اطراف قم مى رفتند و مخفى مى شدند، تا کسى متعرّض آنها نشود. به حساب خودشان ایران ترقّى کرده بود، و خیلى هم ترقّى کرده بود!(ترقّى معکوس و به عبارت دیگر: تنزّلمنبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد